isearch

Công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)

Ngành nghề: Chế biến và xuất khẩu thủy hải sản